/themes/plugins/font-awesome5/css/all.min.css
Кар
Кар
Телескопичен товарач
Телескопичен товарач
Стакер
Стакер
Вишка
Вишка
Други категории
Търг
Лизинг
Услуги
Полезна информация
BG
Langues
Основно меню
Моите зони
Основно меню
Полезна информация
Купи
Продай
Полезни връзки
À propos de Via Mobilis
Здравейте, моля идентифицирайте се
  Подайте безплатна обява
Моите зони

Общи условия за продажба

Целта на настоящите Общи условия за продажба е да определят условията, при които VIA MOBILIS, SAS с капитал от 55 000 €, вписано в търговския регистър на Миркур под № B 408 901 916, със седалище Le moulin Collot, 88500 Ambacourt, Франция, издател на сайтовете www.bg.via-mobilis.com, www.evropa-kamioni.com, www.evropa-stroitelstvo.com, www.evropa-kari.com, www.evropa-agro.com, предоставя на интернет потребителя платена услуга за публикуване на малки обяви (наричана по-долу „Услугата“) с цел включването им в сайтовете.
1. Приемане на Общите условия за продажба
Услугата се предоставя на интернет потребителя, при положение че същият приеме настоящите Общи условия. В тази връзка интернет потребителят декларира, че е прочел настоящите Общи условия. Само по себе си използването на въпросната Услуга е равносилно на безспорно приемане на настоящите Общи условия. Услугата се предоставя единствено на лица, които са дееспособни да сключват договори по френското законодателство. VIA MOBILIS може да променя настоящите Общи условия за продажба във всеки един момент, като публикува в най-кратки срокове въпросните промени на всеки един сайт. Затова задължение на интернет потребителя е да се запознава редовно с последната версия на Общите условия, постоянно налична на всеки един сайт. Счита се, че интернет потребителят приема тази последна версия при всяко влизане в сайтовете. Въпреки това, в случай на изменение на Общите условия за продажба, версията на настоящите Общи условия за продажба, приложима към подписания с интернет потребителя договор, е тази, която остава в сила към датата на сключване на договора. Затова интернет потребителят следва да съхранява версията на настоящите Общи условия, налична към датата на подписване на договора. В случай на неспазване от страна на интернет потребителя на настоящите Общи условия VIA MOBILIS си запазва правото да му откаже достъп до Услугата. Общите условия за продажба са актуализирани на 05/06/2018. Тази версия анулира и заменя предишните.
2. Описание на Услугата
Услугата позволява на интернет потребителя да подава платени малки обяви, които ще бъдат публикувани на управляваните от VIA MOBILIS сайтове.
3. Подаване на обяви и срок на Услугата
3.1. Обявите се съставят от потребителите на Услугата. За да се избегнат късни рекламации, VIA MOBILIS приканва интернет потребителя да проверява обявите си още при публикуването им.
3.2. Интернет потребителят може да подаде обява, като попълни и потвърди предоставената на сайтовете онлайн форма. Потвърждаването на формата води незабавно до обработката ѝ.
3.3. Интернет потребителят се предупреждава, че след подаване и обработка на обявите вследствие на потвърждаване на формата същият няма право на отказ.
3.4. Срок на услугата за ,бонамент: обявата остава на сайта, докато същата интернет потребителят не я изтегли по време на срока на абонамента. Интернет потребителят във всеки един момент има достъп до интерфейса си и може да изтрие обявата си. Единична обява: обявата се публикува на сайта за 30 дни. Интернет потребителят във всеки един момент има достъп до интерфейса си и може да изтрие обявата си. Дължимата сума остава тази за публикуване за минимум 30 дни, дори и обявата да изтеглена през този период.
3.5. Промяна на обявата. В рамките на срока на публикуване интернет потребителят може да променя обявата.
4. Задължения на интернет потребителя
Интернет потребителят се задължава да опише възможно най-точно превозното средство или оборудването което желае да продаде. При продажба по време на срока на публикуване авторът на обявата се задължава директно да я изтрие. Интернет потребителят се задължава по специално обявите, които подава: – да не са заблуждаващи и неверни – да не са неправомерни или да не предполагат продажба на откраднати или фалшифицирани изделия – да не нарушават авторските права, патентните права, правата относно марките, производствената тайна, други права относно интелектуалната собственост, правото на разгласяване или правото на личен живот на трети страни – да не нарушават нито един законов или подзаконов акт (включително, но без да се ограничение до тези, които уреждат контрола на износа, защитата на потребителите, нелоялната конкуренция, дискриминационните практики или подвеждащата реклама).
5. Отговорност
Отговорност за съставянето и публикуването онлайн на обявите носят единствено съответните им автори. VIA MOBILIS не поема никаква отговорност за точността или относимостта на тези обяви. Текстовете на обявите се публикуват под отговорността на интернет потребителя. Сайтовете на VIA MOBILIS са само средство за публикуване на подадените малки обяви. Следователно интернет потребителят се задължава да обезщети VIA MOBILIS за всяка щета, която дружество би понесло поради това публикуване, както и вследствие на искове, основаващи се на тези обяви. Уточнява се, че VIA MOBILIS не се намесва по никакъв начин в сделките между продавачи и купувачи. VIA MOBILIS не упражнява никакъв контрол по отношение на качеството, сигурността, законността на изделията, истинността или точността на публикуваните онлайн обяви, дееспособността на продавачите да продават въпросните вещи или услуги нито възможността на купувачите да платят въпросните вещи или услуги. Независимо от изложеното по-горе VIA MOBILIS си запазва правото, без да се налага да излага причините за това, да отказва директно публикуване на обява, чието естество, текст или представяне биха могли да са в противоречие с търговските или етичните му интереси, без да е длъжно друго освен да възстанови евентуално платените ⏎суми.Интернет потребителят се задължава да обезщети дружеството VIA MOBILIS за всякакви щети, загуби, пропуснати ползи, жалби, отговорности и разходи, които VIA MOBILIS би могло да понесе, ако отговорността му е ангажирана от трето лице поради иск или жалба на трето лице вследствие на публикуване на малка обява в нарушение на съдържащите се в настоящите Общи условия правила.
6. Ограничаване на отговорността
VIA MOBILIS ще положи всички усилия, за да поддържа действаща услугата за публикуване на малки обяви. Въпреки това става дума за задължение за полагане на максимална грижа и VIA MOBILIS не може да гарантира постоянното функциониране и/или непрекъснатостта на услугата. В тази връзка VIA MOBILIS не носи отговорност в случай на евентуални неизправности или на щети (разходи, пропуснати ползи, загуба на данни или преки или преки или непреки щети), които биха могли да произтекат от използването на Услугата от страна на интернет потребителя или невъзможността за достъп до нея. VIA MOBILIS не носи отговорност, директно или индиректно, за сделките, които се уреждат от общите правила на Гражданския кодекс (чл. 1641 и следващи). VIA MOBILIS не носи също така отговорност за каквито и да е неудобства или щети във връзка с използването на интернет мрежата, по-специално при прекъсване на услугата, външно проникване или наличието на вируси.
7. Цени и плащане
Цената за публикуване на единична обява е определена на всеки един от сайтовете, като към нея евентуално се добавя приложимия ДДС. Дължимата сума се плаща наведнъж. VIA MOBILIS не практикува намаления при плащане на цялата сума наведнъж или при плащане преди датата, произтичаща от Общите условия за продажба.
Цената за абонамента се фактурира според ценовата оферта, издадена от VIA MOBILIS и подписана от интернет потребителя. VIA MOBILIS си запазва правото да променя цените във всеки един момент. В такъв случай интернет потребителят ще бъде уведомен по имейла и ще разполага със срок от 1 месец, считано от датата на издаване на фактурата, отразяваща новите цени, за да откаже поръчката си с препоръчано писмо с обратна разписка. След изтичане на този срок от 1 месец новите цени влизат в сила. Ценовите оферти са валидни 15 дни, считано от датата на получаването им. Освен ако страните не са се договорили за други условия, посочени в подписаната от интернет потребителя ценова оферта, плащането на фактурите се извършва при получаването им от интернет потребителя. VIA MOBILIS не практикува намаления при плащане на цялата сума наведнъж или преди датата, произтичаща от общите условия за продажба. В случай на отказ от плащане, разходите по обработката на този отказ трябва да бъдат платени от интернет потребителя на VIA MOBILIS . В случай на забава в плащането, съгласно чл. L 441-6 от Търговския кодекс, се дължи обезщетение, равно на трикратния размер на действащия основен лихвен процент, както и фиксирано обезщетение за разходите за принудително събиране в размер на 40 евро. Приемат се следните начини на плащане: Плащане с банкова карта: плащането на обявите се извършва на интернет сайта на нашите доставчици на услуги за защитено плащане: банката Crédit Mutuel и Payment Services Ingenico; Плащане с чек: в случай на плащане с чек VIA MOBILIS ще одобри обявата за публикуване при получаване на плащането на следния адрес: VIA MOBILIS – Le moulin Collot – 88500 Ambacourt. Плащане чрез PayPal: след края на изпълнението на услугата се издава и изпраща фактура. Плащане с банков превод Плащане чрез директен дебит Предоставянето онлайн на номера на банковата карта и крайното потвърждаване на поръчката се считат за доказателство за целостта на въпросната поръчка съгласно разпоредбите на закона от 13 март 2000 г. и са основание за изискуемост на сумите по поръчката. Това потвърждаване се счита за изрично приемане на всички извършвани на сайта операции. Въпреки това, клиентът се приканва незабавно да се свърже с отдела за обслужване на клиенти на VIA MOBILIS на телефон 03.29.29.29.30, в случай че установи неправомерно използване на картата на си. Електронните регистри, съхранявани в информационните системи на VIA MOBILIS при приемливи условия на сигурност, ще се считат за доказателства за комуникацията, поръчките и плащанията осъществени между страните. Изрично е договорено, че с изключение на случаите на очевидна грешка от страна на VIA MOBILIS данните, съхранявани в информационната система на VIA MOBILIS , имат доказателствена стойност по отношение на поръчките, направени от интернет потребителя. Данните в компютъризирана форма и на електронен носител съставляват годни доказателства и като такива са допустими при същите условия и със същата доказателствена сила, както и всякакъв документ, който би бил съставен, получен или съхранен в писмен вид. Архивирането на поръчките и фактурите се извършва върху надежден и траен носител, така че да отговаря на точно и трайно копие съгласно чл. 1348 от Гражданския кодекс.
8. Кредити
Интернет потребителят има възможност да купува кредити, за да използва опции за видимост или да публикува обяви. Всеки кредит е валиден за период от 12 месеца. При всяко закупуване на пакет от кредити този период автоматично се подновява за нови 12 месеца. Интернет потребителят не може в никакъв случай да претендира да му бъде възстановена сумата за закупените или предоставените му кредити.
9. Абонамент
Абонаментът за Услугата на VIA MOBILIS е месечен. Той се подновява с мълчаливо съгласие. Интернет потребителят може да прекрати абонамента си във всеки един момент, като изпрати писмо с обратна разписка на адрес: VIA MOBILIS, Le Moulin Collot 88500, Ambacourt, Франция. Срокът за предизвестие за прекратяване на абонамента е 60 дни, считано от датата ⏎на получаване от VIA MOBILIS на писмото за прекратяване на абонамента, като валидна е датата на пощенското клеймо.
10. Рекламни банери
Интернет потребителят може да наема рекламно пространство в сайтовете на VIA MOBILIS за ограничен период, определен в ценовата офертата за рекламната кампания. Публикуването на рекламния банер ще се извърши след плащане на издадената фактура. Освен ако в договора не е посочено друго, рекламните банери, създадени от VIA MOBILIS за клиента рекламодател, остават собственост на VIA MOBILIS и не могат да бъдат използвани за цели, различни от предвидените в рекламната кампания.
11. Лични данни
VIA MOBILIS няма да използва събираните на сайта лични данни за търговски цели. VIA MOBILIS се задължава да не ги предава на трети лица. Интернет потребителят е информиран, че за автоматичната обработка на данни е подадена декларация № 1200686 във френския орган за защита на личните данни на 26/10/2006 г. Съгласно изменения закон от 6 януари 1978 г. интернет потребителят има право на достъп, редактиране или възражение по отношение на личните му данни или директно по интернет, или като изпрати писмо на VIA MOBILIS на следния адрес: Le Moulin Collot – 88500 AMBACOURT, или като изпрати имeйл на следния имейл адрес: info@via-mobilis.com За повече информация за начина, по който VIA MOBILIS събира и използва вашите данни, вижте страницата „Политика на поверителност“.
12. Непреодолима сила
Нито едната, нито другата страна не носи отговорност, ако изпълнението на договора се забави или възпрепятства поради непреодолима сила или непредвидени обстоятелства, поради действия на другата или на трета страна или поради външни причини като социални конфликти, намеса на гражданските или военните органи, природни бедствия, пожари, наводнения, прекъсване на телекомуникационната или електрическата мрежа.
13. Права върху изображенията
Освен ако в писмо с обратна разписка или в добавена към договора клауза за конфиденциалност не е посочено друго съгласно разпоредбите относно правата върху изображенията и имената, клиентът оправомощава VIA MOBILIS да използва и да възпроизвежда неговите изображения (лого, графична харта, снимки на обявите) в рамките на комуникационните и рекламните си дейности.
14. Интелектуална собственост
Всички елементи на сайта на VIA MOBILIS , независимо дали са визуални или звукови, включително и съответната технология, са защитени от авторското право, правото относно марките и патентното право. Те са изключителна собственост на VIA MOBILIS. Интернет потребител, който има собствен уеб сайт и който желае за лично ползване да постави на своя сайт линк, препращащ директно към сайтовете на VIA MOBILIS, трябва задължително да поиска от дружеството предварителното му писмено съгласие. При всички положения всеки поставен без разрешение линк трябва да бъде премахнат при поискване от VIA MOBILIS .
15. Срок
Настоящите условия се прилагат за целия срок на действие на предоставяните онлайн услуги от VIA MOBILIS.
16. Конфиденциалност
VIA MOBILIS прави всичко възможно, за да осигури конфиденциалността и сигурността на събираните чрез интернет данни. В тази връзка интернет сайтовете използват защитен модул за плащане от типа SSL (Secure Socket Layer).
17. Други разпоредби
Рекламации и възражения трябва да се изпращат писмено на следния адрес: VIA MOBILIS – Le moulin Collot – 88500 Ambacourt. Настоящият договор се урежда от френското законодателство. В случай на спор, отнасящ се до тълкуването или изпълнението на споразуменията между тях, страните ще се опитат да го решат по взаимно съгласие преди да го отнесат към съда, като за тази цел ще си разменят необходимата информация. При невъзможност за извънсъдебно уреждане на спора в срок от най-много един месец единствено търговският съд на Епинал (tribunal de commerce d’EPINAL) ще бъде компетентен по отношение на спор или възражение от всякакво естество във връзка със съставянето или изпълнението на поръчките. Ако клиентът е частно лице, компетентен в случай на спор ще бъде съдът по местоживеене на ответника. За съдебен адрес на Потребителя са счита адресът, посочен на поръчката, а за такъв на Продавача – адресът, фигуриращ на сайта му. Последващ документ или промяна на договора, независимо под каква форма, може да породи действие за страните единствено ако бъдат оформени като допълнително споразумение, съдържащо датата на стр. 2/3 и надлежно подписано от тях. Ако която и да е клауза от настоящия договор се окаже нищожна по отношение на разпоредбите на действащ закон или окончателно съдебно решение, тя ще се счита за несъществуваща, без обаче това да води до нищожност на договора нито да променя валидността на останалите разпоредби. Фактът, че едната или другата страна не претендира за прилагането на която и да е клауза от договора или дава съгласието си за нейното неизпълнение, независимо дали временно или постоянно, не може да се счита за отказ на тази страна от правата, които произтичат от въпросната клауза.
18. Информация за дружеството
VIA MOBILIS Имейл: info@via-mobilis.com Тел.: +33.3.29.29.29.30 Факс: +33.3.29.37.09.09 Седалище VIA MOBILIS Le moulin Collot 88500 Ambacourt ФРАНЦИЯ Вписано в търговския регистър на Миркур под № B 408 901 916 Код по НКИД 6312Z
SAS с капитал от 55 000 € № по ДДС: FR13408901916